In te voeren informatie

Ons project is zo ingericht dat het eigenlijk de kapstok is waaraan allerlei historische informatie aan opgehangen kan worden en via internet voor iedereen te raadplegen is. Maar ook niet onbelangrijk, dat iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren. Een korte greep van welke informatie toegevoegd kan worden is:

            -de kadasterkaart 1832

            -veranderingen in de tijd vanaf 1832 tot 1950;

            -bewoningsgeschiedenis van een pand met informatie tot ca. 1650;

            -genealogie/stambomen van bewoners;

            -grenspunten die al bestonden rond 1100-1200;

            -informatie uit de cijnsregisters die heel ver teruggaan;

            -archeologische informatie en -vondsten;

            -cultuurhistorische waardenkaarten

            -foto’s en films

Ons project leent zich heel goed om al deze informatie op een verantwoorde en overzichtelijke wijze op te slaan en zichtbaar te maken. Voor de liefhebber en geïnteresseerden in het historisch verleden van onze woon- en werkomgeving een uitgelezen kans om hieraan mee te werken.

In het werkveld van het Nederlandse cultuurlandschap zijn een grote hoeveelheid partijen en deskundigen actief. De rollen die overheden en particuliere organisaties spelen zijn niet statisch, maar veranderen voortdurend. Zo krijgt cultureel erfgoed een steeds prominentere plaats in het proces van ruimtelijke ordening. In de monumentenzorg verschuift de aandacht van een objectgerichte werkwijze naar een gebiedsgerichte aanpak. Partijen die zich in het verleden bezighielden met één aspect van het landschap worden steeds vaker gedwongen om over grenzen te kijken en met elkaar samen te werken. Dat betekent dat thema’s als cultuurhistorie, natuur en ruimtelijke ordening steeds meer in elkaar overvloeien.
Het zou te waarderen zijn wanneer de Provincie Noord Brabant” dit project ondersteunt. Zeker gelet op het feit dat de cultuur- en historische informatie die door onze activiteiten beschikbaar komt voor velerlei doeleinden te gebruiken is en kan leiden tot kostenbesparingen.

Lokale historische geografie werkgroepen, verzamelt onder de naam Historische Geografie Brabant, bestaan op dit moment uit ongeveer veertig vrijwilligers, die dit allemaal voor elkaar krijgen.
In Noord-Brabant zijn bijna 190 kadastrale gemeenten, dat is een beetje veel voor de huidige samenstelling van Historische Geografie Brabant. De hoop van de werkgroepen is dat er hulp geboden gaat worden, bijvoorbeeld door de kadasterkaarten (minuutplans) te tekenen en de database vanuit de verschillende archieven, ieder hun eigen database Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T) door vrijwilligers in te laten voeren. Als er zo samengewerkt kan worden gaat het goed, en komt het proces meteen vele stappen verder. Misschien zijn er ook wel cultuurinstellingen of bedrijven die een bijdrage kunnen leveren.

Uiteindelijk gaat het zeker niet alleen om 1832 maar wordt er doorgebouwd tot gemiddeld 1950, jaar voor jaar en dat is een veelvoud van de data van 1832, maar wel de basis. En zoals gezegd wil Historische Geografie Brabant ook nog terug naar de periode van voor 1832. Door het ontbreken van kadastrale gegevens is dat nog een zoektocht op zichzelf.

Diverse vakdisciplines
Diverse vakdisciplines houden zich bezig met het cultuurlandschap, zoals historisch geografen, landschapsarcheologen en paleo-ecologen. Cultuurlandschap is een veelomvattend onderwerp. Denk aan een combinatie van flora en fauna, de ontwikkeling van het klimaat, historische architectuur en stedenbouw, gebruikssporen uit het verleden in het bodemarchief en landschappelijke relicten. Behalve historici en geografen houden ook ontwerpers zoals stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zich met het cultuurlandschap bezig. Hieronder staan de meest relevante onderzoek disciplines en vakgebieden die nodig zijn om cultuurhistorisch onderzoek te doen naar landschap of landschapselementen.