Historische Geografie Brabant

Over de Akkers

De Stichting Historische Geografie Brabant wil een basis creëren als bron voor de Historische Geografie in Brabant. Met informatie over de wijze waarop cultuurlandschap en de elementen en structuren daarin tot stand zijn gekomen onder invloed van menselijk handelen.
Bepalend is het gebruik van velerlei historische bronnen en kaarten.

Ontwikkelingsstudie van landschappen

Historische geografie is de studie van de ontwikkeling van landschappen, hun structuur en functioneren, in relatie tot de menselijke levenswijze en maatschappij in het verleden. Hierbij wordt het landschap zelf gezien als bron van informatie, door onder meer bodem, nederzettingen, percelering, toponymie, ecologie, enz. te bestuderen, en deze informatie te combineren met onderzoek van historische bronnen.

Mierlo - Grenspalen Groene gemeente

Digitalisering van (historische) kaarten

De digitale technieken die wij gebruiken zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen ruim toegepast worden in het onderzoek zoals digitalisering van (historische) kaarten en het verwerken van data in GIS. Maar vooral de combinatie met data.

Voor de Provincie en Gemeente geldt: Dat de Cultuurhistorische gegevens mee zouden moeten wegen in de ruimtelijke ordening, planologische borging van de cultuurhistorie in uw gemeente, historische bouwkunde, historische geografie en archeologie is toch geen nieuw aspect in bestemmingsplannen.
Belangrijk is dat de Provincie en de gemeente de waarde inziet en daardoor die kan stimuleren door de lokale Historische Geografie te gebruiken.